สธ.-กทม.-ตำรวจ วางแผน บังคับใช้กฎหมาย ควบคุมเหล้า ในเขต กทม. ให้เป็นมหานครน่าอยู่ - อาหารและสุขภาพ, Health channel

Wednesday, January 27, 2010 at 6:22 PM

สธ.-กทม.-ตำรวจ วางแผน บังคับใช้กฎหมาย ควบคุมเหล้า ในเขต กทม. ให้เป็นมหานครน่าอยู่ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกทม. ตำรวจ ร่วมวางแผนเตรียมพร้อมบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขต กทม. โดยเดินเครื่องอบรมเจ้าหน้าที่กทม. 50 เขต ให้เป็นพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้กทม.เป็นเมืองปลอดภัย เป็นมหานครน่าอยู่ ปราศจากสิ่งมอมเมา คนเมาขาดสติ ...
วันที่ 27 ม.ค 2553
(อาหารและสุขภาพ, Health channel, Health nutrition, Health article)

สธ.-กทม.-ตำรวจ วางแผน บังคับใช้กฎหมาย ควบคุมเหล้า ในเขต กทม. ให้เป็นมหานครน่าอยู่

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกทม. ตำรวจ ร่วมวางแผนเตรียมพร้อมบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขต กทม. โดยเดินเครื่องอบรมเจ้าหน้าที่กทม. 50 เขต ให้เป็นพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้กทม.เป็นเมืองปลอดภัย เป็นมหานครน่าอยู่ ปราศจากสิ่งมอมเมา คนเมาขาดสติ
บ่ายวันนี้ (27 มกราคม 2553) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค หารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ พล.ต.ต.ปรีชา ลิ้มปโอวาท ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กทม. ผู้อำนวยการเขต 50 เขต และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายแพทย์มานิตกล่าวว่า ขณะนี้ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีแนวโน้มคุมคามสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพคนไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในเยาวชน ที่ได้รับการส่งเสริมจูงใจให้ดื่มจนเกิดปัญหาตามมา ทั้งเรื่องทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การทำแท้ง รวมถึงปัญหาอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ หากผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าใจ ให้ความเคารพและร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 อย่างเคร่งครัด มั่นใจว่าปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะลดลง ปัญหาอันตรายต่างๆ ก็จะลดลงไปด้วย

นายแพทย์มานิตกล่าวต่อว่า ในการหารือกับผู้แทนกรุงเทพมหานคร ตำรวจปราบปรามยาเสพติด และตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในวันนี้ ได้มีมาตรการที่จะให้มีการปฏิบัติบังคับการใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างจริงจัง โดยนำร่องในพื้นที่กรุงเทพหมานคร ซึ่งหลายฝ่ายให้การสนับสนุนเห็นด้วยเช่นแกนนำเด็กและเยาวชนจาก 10 เขต 50 ชุมชนใน กทม. กว่า 400 คน เรียกร้องต่อผู้ว่าฯ กทม. ให้คุมเข้มมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดภัย เป็นมหานครที่น่าอยู่ ปราศจากการมอมเมาด้วยป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งปลอดมหัตภัยร้ายจากคนเมาขาดสติ เป็นพื้นที่นำร่องก่อนขยายการดำเนินงานไปทั่วประเทศ

ด้านนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ในการปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในเขตกทม. กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกทม.และสสส. จัดอบรมข้าราชการของสำนักเขต กทม.ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี ให้มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายฯ ทั้ง 50 เขต จำนวน 5 รุ่น รวม 250 คน เพื่อเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละเขต เริ่มตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย รวมทั้งโทษ พิษภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการเฝ้าระวังและนำกฎหมายไปบังคับใช้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ พัฒนาทีมงาน สร้างเครือข่ายการดำเนินงานได้อย่างมั่นใจ
************************************* 27 มกราคม 2553
แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ [27/ม.ค/2553] (อาหารและสุขภาพ, Health channel, Health nutrition, Health article)

สสจ.สงขลา ส่ง อสม.ร่วมประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต

at 6:18 PM

สสจ.สงขลา ส่ง อสม.ร่วมประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ส่งอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น (อสม.ดีเด่น) ระดับจังหวัด จำนวน 11 สาขาในพื้นที่ปกติและสาขาการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับเขต ของเขต 8 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้...
วันที่ 27 ม.ค 2553
(อาหารและสุขภาพ, Health channel, Health nutrition, Health article)

สสจ.สงขลา ส่ง อสม.ร่วมประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ส่งอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น (อสม.ดีเด่น) ระดับจังหวัด จำนวน 11 สาขาในพื้นที่ปกติและสาขาการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับเขต ของเขต 8 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2553 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนชายแดนใต้ จังหวัดยะลา โดยมี อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา จำนวน 11 สาขาดังนี้ 1) สาขาการบริการใน ศสมช. นางพรทิพย์ วรรละออ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ 2) สาขาแพทย์แผนไทย นายอุเส็น วงศ์นิรัตน์ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร 3) สาขาโรคไม่ติดต่อ นางสุวรรณา รัตนะ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง 4) สาขาส่งเสริมสุขภาพ นางวรรณี เกตตะพันธ์ ต.สนามชัย อ.สทิงพระ 5)สาขาสุขภาพจิต นางสุรีย์ มงคลนิสภกุล ต.น้ำน้อย 6) สาขาอนามัยแม่และเด็ก นางจีรานา หีมสุวรรณ ต.บ้านนา อ.จะนะ 7) สาขาคุ้มครองผู้บริโภค นายอับดนหร้อซักฮ์ จันทการักษ์ ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ 8) สาขาจัดการสุขภาพและพัฒนาสังคม นางสมบูรณ์ ขุนรักษาพล ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ 9) สาขายาเสพติด นางคันธมาศ มณี ต.นาหว้า อ.จะนะ 10) สาขาโรคติดต่อ นางอำมรรัตน์ เหลาจิตร ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ 11) สาขาเอดส์ นางธัญญาภัทร์ รักรอด ต.สำนักขาม อ.สะเดา ส่วนสาขาพื้นที่ที่มีภาวะวิกฤติ ได้แก่ นายเกษม เอียดปราบ ต.นาหมอศรี อ.นาทวี
ในการเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ อสม.มีการนำเสนอผลงานในรูปการจัดบู๊ทนิทรรศการ นวัตกรรม และนำเสนอในห้องประชุม ซึ่งในการเข้ารวมกิจกรรมครั้งนี้ นอกจาก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานแล้ว ยังมีแกนนำ อสม. ตัวแทน อบต./เทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ [27/ม.ค/2553] (อาหารและสุขภาพ, Health channel, Health nutrition, Health article)
Thai Health Article (Thailand) | RSS Subscribe | Go to top